Cenik storitev

Cenik Paketov

(paketi so 20% cenejši kot seštevek posameznih postavk v splošnem ceniku)

  • Paket ABnova (1/10/mDDV) – 96,00 EUR brez DDV.
  • Paket ABmala (2/20/mDDV) – 148,00 EUR brez DDV.
  • Paket ABzrela (5/50/mDDV) – 310,00 EUR brez DDV.

Cenik storitev – ABračunovodstvo

Koda Kategorija  Storitev Cena Enota
ABKV1 Knjigovodstvo/ Vknjižba Vknjižba v glavno knjigo ali v pomožne poslovne knjige ali vpis v davčne evidence 1,00 dogodek
ABKV2 Knjigovodstvo/ Vknjižba Vknjižba poslovnega dokumenta – prejeti račun, izdani račun, plačila 4,00 dokument
ABKV3 Knjigovodstvo/ Vknjižba Razno 50,00 ura
ABZ1 Zaposlenci/ Prijava Prijava potrebe po delavcu PD-1 (ZRSZ) in prijava zaposlenega v zavarovanje – M1/M2 (ZZZS in ZPIZ) 30,00 zaposlenca
ABZ2 Zaposlenci/ Obračun plač Obracun place za prvega zaposlenega 30,00 zaposlenca
ABZ3 Zaposlenci/ Obračun plač Obracun place za vsakega nadaljnjega zaposlenega (od 2 do 10) 27,50 zaposlenca
ABZ4 Zaposlenci/ Obračun plač Obracun place za vsakega nadaljnjega zaposlenega (od 11 do 49) 25,00 zaposlenca
ABZ5 Zaposlenci/ Obračun plač Oracun place za vsakega nadaljnjega zaposlenega (nad 50) 22,50 zaposlenca
ABZ6 Zaposlenci/ Obračun plač Obracun regresa za letni dopust, božicnice oz. trinajste plače, odpravnine, itd. 20,00 zaposlenca
ABZ7 Zaposlenci Razno 50,00 ura
ABFO Fizične osebe/ Obračun Obračun drugih izplacil fizicnim osebam 30,00 osebo
ABSP Zasebniki/ Obračun Zasebniki (s.p.) – Obračun – Mesečni obračun za zasebnika 30,00 zasebnika
ABOS1 Osnovna sredstva/ Vnos Vnos v register ali izločitev iz registra 5,00 osnovno sredstvo
ABOS2 Osnovna sredstva/ Obračun Letni obračun amortizacije 50,00 obračun
ABOS3 Osnovna sredstva/ Izpis Izpis za potrebe inventurne komisije 50,00 izpis
ABD1 DURS – Davki/ Prijava Prijava davčnega zavezanca ali sprememba podatkov v davčnem registru 20,00 prijavo
ABD2 DURS – Davki/ DDV Prijava Prijava v register zavezancev za DDV 20,00 prijavo
ABD3 DURS – Davki/ DDV obračun Mesečni ali tromesečni obračun DDV-O 50,00 obračun
ABD4 DURS – Davki/ Poročilo Davek od dobička pravnih oseb (DDPO) in akontacija davka od dobička pravnih oseb (ADDPO) 200,00 obračun
ABD5 DURS – Davki/ Poročilo Napoved davka od dohodka iz dejavnosti za zasebnike 95,00 obračun
ABD6 DURS – Davki/ Poročilo Poročilo o prejemkih fizičnih oseb za napoved dohodnine 20,00 osebo
ABD7 Interno/ Poročilo Kvartalno/rekapitulacijsko poročilo 30,00 poročilo
ABD8 DURS – Davki Razno 100,00 uro
ABA1 AJPES/ Poročilo Letno poročilo s pojasnili za družbe 250,00 poročilo
ABA2 AJPES/ Poročilo Letno poročilo s pojasnili za zasebnike 200,00 poročilo
ABBS1 Banka Slovenije/ Poročilo Statistika finančnih računov 100,00 poročilo
ABBS2 Banka Slovenije/ Poročilo Ostala poročila 60,00 uro
ABST1 SURS/ Poročilo Razna poročila (tudi Intrastat) 60,00 uro
ABZP1 ZPIZ/ Poročilo Poročilo plačanih prispevkov na obrazcu M4/M8 50,00 poročilo
ABIBSIS1 Interno/ Poročilo BSIPI Letna/medletna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za družbe 150,00 poročilo
ABIBSIS2 Interno/ Poročilo BSIPI Letna/medletna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zasebnike 100,00 poročilo
ABIIGK Interno/ Poročilo IGK Izkaz gibanja kapitala 100,00 ura
ABIDT Interno/ Poročilo DT Izkaz denarnega toka 100,00 ura

Cenik storitev – ABfinance

Koda Kategorija Storitev Cena Enota
ABPS Poslovno svetovanje Splošno poslovno svetovanje 100,00 ura
ABPSK Poslovno svetovanje Knjigovodsko svetovanje 50,00 ura
ABPSR1 Poslovno svetovanje Računovodsko svetovanje 100,00 ura
ABPSR2 Poslovno svetovanje Izdelava podlag za izdelavo aktov o računovodstvu 100,00 ura
ABPSR3 Poslovno svetovanje Svetovanje pri organizaciiji računovodenja 150,00 ura
ABPSD Poslovno svetovanje Davčno svetovanje 200,00 ura
ABPSP Poslovno svetovanje Inšpekcijski in revizijski pregled 100,00 ura
BAFN1 Poslovno finančne storitve Izdelava računovodskega načrta 500,00 načrt
BAFN2 Poslovno finančne storitve Izvedba in nadzor računovodskega načrta 250,00 ura
BAFN3 Poslovno finančne storitve Izdelava finančnega načrta 500,00 načrt
BAFN4 Poslovno finančne storitve Izvedba in nadzor finančnega načrta 250,00 ura
BAFN5 Poslovno finančne storitve Izdelava investicijskega elaborata 1.500,00 načrt
BAFN6 Poslovno finančne storitve Nadzor izvedbe investicijskega elaborata 10,00% vrednost investicije
BAFN7 Poslovno finančne storitve Izdelava poslovnega načrta 1.000,00 načrt
BAFN8 Poslovno finančne storitve Izvedba in nadzor poslovnega načrta 500,00 ura
ABAD1 Administracija/ Dokumentacija Priprava dokumentacije 50,00 ura
ABAD2 Administracija/ Dokumentacija Urejanje dokumentacije 50,00 ura
ABAD3 Administracija/ Dokumentacija Vodenje blagajne 40,00 ura
ABAD4 Administracija/ Dokumentacija Izdelava potnih nalogov 40,00 ura
ABAD5 Administracija/ Dokumentacija Urejanje dokumentacije 50,00 ura
ABAD6 Administracija/ Dokumentacija Urejanje dokumentacije 50,00 ura
ABAP1 Administracija/ Poslovanje Izstavitev računa po naročilu našega klienta 5,00 dokumentu
ABAP2 Administracija/ Poslovanje Izdelava dobavnice/prevzemnice po naročilu našega klienta 3,00 dokumentu
ABAP3 Administracija/ Poslovanje Izdelava opomina po naročilu klienta 5,00 dokumentu
ABAP4 Administracija/ Poslovanje Opravljanje plačilnega prometa po naročilu našega klienta 50,00 ura
ABAP5 Administracija/ Poslovanje Obračun zamudnih obresti po naročilu našega klienta 50,00 ura
ABAP6 Administracija/ Poslovanje Izdelava predlogov kompezacije po naročilu stranke 50,00 ura
ABAP7 Administracija/ Poslovanje Izdelava IOP obrazca vzpostavitev knjigovodskega stanja z dejanskim 50,00 ura
ABAO1 Administracija/ Ostalo Vzpostavitev stanja ob prevzemu stranke 100,00 ura
ABAO2 Administracija/ Ostalo Administrativni stroški sedeža podjetja na našem naslovu 100,00 mesečno