ABračunovodske storitve

AB računovodstvo

Storitve za vas oziroma za vaše podjetje

Ponujamo Vam sledeče storitve glede na vašo zahtevnost

Sodelovanje z vami smo strnili v različne nivoje storitev.

Knjigovodske storitve

Knjigovodenje pomeni popolno zbiranje in časovno urejanje podatkov zasnovano, olistinjeno in strogo formalno evidentiranje vseh že nastalih poslovnih dogodkov, katerega sestavni del so tudi računovodski obračuni. Gre za obravnavanje podatkov o preteklosti. Storitev vključuje predvsem knjiženje klientove dokumentacijo in izdelali vsa potrebna kontiranja. Po obdelavi so vedno na voljo različna kontna poročila, ki so vezana na preteklo poslovanje (konto odprtih terjatve, konto odprtih obveznosti, konto prihodkov, konto stroškov ipd.). Gre za najmanjši obseg storitev, ki pokriva vse obveze zunanjega poročanja (DURS, AJPES, …), naročniku pa posredujemo osnovne informacije o preteklem delovanju organizacije. Naročilo takšnega obsega storitev je primerno zlasti za manjše organizacije, ki imajo stalen obseg poslovanja, kjer ni velikih vsebinskih sprememb v poslovanju, lastniki in/ali zaposleni v podjetju pa sami obvladujejo poslovne procese. V primeru, da se pojavi potreba po davčnem načrtovanju oziroma potreba po načrtovanju nadaljnjega poslovanja, bomo z veseljem to tudi storili.

Računovodske storitve

Računovodsko /knjigovodska storitev vključuje »presojanje pravilnosti in odpravljanje nepravilnosti pri računovodskih podatkih, ki obstajajo v okviru knjigovodenja z namenom, da se dosežejo računovodski cilji kot so upoštevanje računovodskih usmeritev in postopkov, varovanje razpoložljivih sredstev ter pripravljanje zanesljivih računovodskih poročil.« Naročilo takega obsega storitev je primerno zlasti za organizacije, ki imajo notranje organizirano dokumentiranje, ki večinoma temelji na avtomatskem arhiviranju tipskih poslovnih dogodkov na osnovi lastnih poslovnih običajev. Običajno se za takšen način odločajo organizacije, ki jim je pomembno, da same obdelajo čim več dokumentacije, hkrati pa imajo tudi osebje, ki razume osnove knjigovodstva, je redoljubno in prizadevno. Poleg splošnih računovodskih predpisov bomo upoštevali tudi davčne predpise, ki se nanašajo na preteklo poslovanje in v okviru zakonov in drugih predpisov iskali možnosti za optimiranje davčne obremenitve. Za podjetje poleg računovodskega sprotnega poslovanja izdelujemo mesečna poročila, davčne obračune in/ali opravljamo druge storitve, ki jih ne opravlja podjetje samo, ter po potrebi svetujemo na področju računovodstva, davkov in tudi drugih poslovnih funkcij, velikokrat vezano na uporabo programske opreme (zlasti v zvezi z nabavo, prodajo, proizvodnjo, delovnih razmerij in drugo).

Finančne storitve

Finančno in računovodsko/knjigovodske storitve so poleg knjigovodenja (oz. knjigovodskih storitev) in računovodsko/knjigovodske storitve (ki je v tem primeru sestavni del poslovanja računovodskega servisa) vključujejo tudi računovodsko načrtovanje ter računovodsko analiziranje ter se končujejo z računovodskim poročanjem. Kadar se želi klient posvetiti predvsem svojemu poslovanju, pri tem pa od nas potrebuje zlasti finančno svetovalno, računovodsko in davčno pomoč, se odloča za tovrstno sodelovanje. Poleg obravnave preteklega poslovanja, ki ga vključuje knjigovodenje, je zlasti pomembno planiranje za naprej in analiziranje doseženih ter pričakovanih rezultatov. Z vidika svetovanja klientu poleg posledic njegovega preteklega ravnanja na davčno osnovo že vnaprej seznanimo tudi s posledicami za njegovo prihodnjo davčno osnovo in davčno obremenitev. Torej je vključeno tudi davčno načrtovanje, ki je bistvena sestavina večjih poslovnih odločitev. Odločitve v zvezi z davčnim načrtovanjem vključujejo tako vidik organizacije kot tudi vidik lastnika, saj je pretežni delež naših naročnikov lastnikov, ki so neposredno povezani s poslovanjem podjetja. Tak način sodelovanja priporočamo klientom, ki sami obvladujejo poslovne procese in funkcije, od računovodskega servisa pa pričakujejo računovodsko in davčno pomoč tako pri obstoječem poslovanju kot tudi pri planiranih spremembah poslovanja in drugih poslovnih odločitvah. V teh primerih se zunanji uporabniki računovodskih poročil (banke, leasing hiše, davčna uprava, AJPES, partnerji podjetja) po pooblastilu naročnika z zahtevami po računovodskih in davčnih informacijah in pojasnilih obračajo neposredno na nas, ki te informacije in poročila tudi pripravljamo. Za tak način si tudi mala in srednja podjetja in/ali druge organizacije za zmerno ceno zagotavljajo odlične finančne storitve, računovodske in davčne storitve, ki praviloma zagotavljajo večje prihranke in manjšo izpostavljenost davčnim in drugim tveganjem pri poslovanju kot je to slučaj pri le knjigovodskih storitvah. Za sprejemanje odločitev so pomembne prave informacije. Če smo vključeni kot pripravljavec podlag ali svetovalec pri sprejemu odločitev, bomo poskrbeli za boljšo informiranost naročnika, saj je zelo verjetno, da razpolagamo s kakšno informacijo s katero vodja naročnika ne, še bolj pomembno pa je, da vemo tudi, katere informacije bi poleg tistih, ki jih ima, še potreboval, a jih sam ne išče.

 

Partnerske storitve

Računovodski servis kot partner in pomočnik pri poslovanju podjetja. Kot partner smo vključeni tudi v strateško planiranje, predvidevanje nadaljnjega razvoja, izboljševanje procesov, podporo odločanju, izboljševanje učinkovitosti in obvladovanje tveganj. Predvsem pa se spremeni naša vloga od tistega, ki le preverja posledice sprejetih odločitev, v tistega, ki je »zraven«, ko se odločitve sprejemajo. Smo tisti, ki s svojem znanjem in izkušnjami pomembno vplivamo na ključne odločitve. Včasih tudi skeptični, a nikakor ne cinični do predlogov moramo izzvati naročnika tudi do točke nestrinjanja, da bi bila sprejeta najboljša odločitev. Naša prednost v vlogi analitika in svetovalca je v tem, da smo lahko dojeti kot razmeroma neodvisni člani tima. Če si lastniki prizadevajo za čim višji dobiček, tržniki za čim višji delež, nabavniki za čim višjo nabavo (in s tem povezano nižjo ceno), proizvodniki za čim večji obseg in kvaliteto, prodajniki za čim večjo prodajo (včasih tudi nesolidnim kupcem) smo mi zainteresirani za sprejem prave odločitve. In če so tveganja prevelika, bomo to tudi povedali. Storitve, ki zahtevajo ekonomsko znanje, pa niso zajete v okvir celovitega računovodskega svetovanja so med drugim tudi:

 • Vzpostavljanje in/ali preverjanje notranjih kontrol pri poslovanju;
 • Obvladovanje stroškov na podlagi ustreznih modelov spremljanja stroškov (izdelava modela kalkulacije stroškov proizvodov in pomoč pri izboru načina odpisovanja porabljenega materiala in/ali proizvodov);
 • Pomoč pri sestavi sistema nagrajevanja zaposlencev na podlagi pristojnosti in odgovornosti (opredelitev meril za določanje uspešnosti, sestava predloga nagrajevalnih lestvic), vključno s pomočjo pri določanju pristojnosti in odgovornosti;
 • Uvajanje spremljanja poslovanja preko manjšega števila ključnih kazalcev in kazalnikov;
 • Svetovanje pri nadzorovanju finančnih in/ali denarnih tokov – pomoč pri planiranju zagotavljanja plačilne sposobnosti;
 • Pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov;
 • Pomoč pri (re)organiziranju poslovnih funkcij.

Pri vsakem nivoju storitev klientom je vključeno odgovarjajoče davčno svetovanje.

Paketna ponudba storitev

Računovodstvo oziroma vodenje poslovnih knjig pri nas je koristno tudi za vas!

Zakaj?

Poleg nižjih stroški računovodstva vam ponujamo še dodatne storitve, ki vam pomagajo pri poslovanju

Računovodstvo oziroma vodenje poslovnih knjig je poleg poročanju državnim institucijam (DURS, ZPIZ, AJPES, SURS, ipd.) je koristno tudi za vas. Ker razumemo poslovanje podjetja, vam lahko zato tudi najlažje pomagamo in sicer z mesečnem poročanju oziroma t.i. internem poročanju za potrebe vašega poslovanja. Torej ponujamo vam tudi prihranek, ki vam bo pomagal pri boljšem, preglednejšem in urejenejšem poslovanju podjetja. Nudimo vam računovodstvo, ki vam bo olajšalo poslovanje.

Paket knjigovodstva/računovodstva in vodenja poslovnih knjig za nova podjetja

Za nova podjetja, ki šele začnejo svojo poslovno pot, je zelo pomemben pravilen začetek tudi na področju financ in računovodstva. Vsako podjetje ima cilj, da raste. Zato je temu podrejeno tudi pravilno postavitev računovodske politike za interno poročanje.Skratka nudimo vam vse kar potrebujete ob ustanovitvi podjetja, ker se zavedamo, da je že zagon novega podjetja težak, smo vam pripravili posebno ponudbo v kateri smo vam ceno zmanjšali na minimum.

V paketu je vključeno:

 • knjižba do 10 poslovnih dogodkov (do 30 vknjižb) na mesec in
 • en (1) obračun osebnega dohodka (plače) na mesec.
 • mesečni DDV obračun

Paket knjigovodstva/računovodstva in vodenja poslovnih knjig za mala podjetja

Mala podjetja dostikrat želijo kaj več kot knjigovodstvo in nujno poročanje in vprašanje ali jim lahko to nudi obstoječi računovodski servis kajti pri svojem delovanju potrebujejo bolj pomembno komponento računovodskega servisa – sledenje svojega poslovanja (imenujemo tudi mini kontroling).Nudimo vam vse kar potrebujete pri upravljanju lastnega podjetja, ker se zavedamo, da je delovanje podjetja pomemben dejavnik pri katerem želite čim več vedeti o poslovnem stanju, smo vam pripravili posebno ponudbo v kateri smo vam ceno zmanjšali na minimum.

V paketu je vključeno:

 • knjižba do 20 poslovnih dogodkov (do 60 vknjižb) na mesec in
 • dva (2) obračun osebnega dohodka (plače) na mesec,
 • mesečni DDV obračun.

Paket knjigovodstva/računovodstva in vodenja poslovnih knjig za zrela podjetja

Zrela podjetja dostikrat prerastejo svoj prvi računovodski servis kajti pri svojem delovanju potrebujejo bolj pomembno komponento računovodskega servisa – sledenje svojega poslovanja (imenujemo tudi mini kontroling) ter iskanje rezerve za rast (načrtovanje prostih sredstev).Za nova podjetja je pomemben pravilen začetek na področju financ in računovodstva kaj šele zrela podjetja. Po določenem času delovanja podjetja je potrebno ponovno prilagajanje in pravilno postavitev računovodske politike za lastno poročanje.

Nudimo vam vse kar potrebujete pri upravljanju lastnega podjetja, ker se zavedamo, da je delovanje podjetja pomemben dejavnik pri katerem želite čim več vedeti o poslovnem stanju, smo vam pripravili posebno ponudbo v kateri smo vam ceno zmanjšali na minimum.

V paketu je vključeno:

 • knjižba do 50 poslovnih dogodkov (do 150 vknjižb) na mesec in
 • pet (5) obračunov osebnega dohodka (plač) na mesec.
 1. 50% popust pri uporaba spletnega računovodskega programa po 6 mesecih. Če ustanovite preko nas je prvih 6-mesecev brezplačno uporaba spletnega poslovnega programa. Poslovanje bo lažje in ažurnejši.
 2. 50% popust pri nadaljnem poslovnem svetovanju (ABFin d.o.o.)
 3. 50% popust pri zakupu domene in spletnem gostovanju (SMAKSoft pri podjetju Smak d.o.o.)
 4. 50% popust pri izdelavi spletnih strani (SMAKSoft pri podjetju Smak d.o.o.)
 5. 50% popust pri spletnem pospeševanju in spletni promociji (SMAKSoft pri podjetju Smak d.o.o.)

 

A to ni vse.

Poleg potrebnih storitev vam ponujamo še nekaj dodatnih brezplačnih ugodnosti :

 1. Brezplačna pomoč pri ustanovitvi podjetja: skupaj vam pomagamo registrirati d.o.o. ter rezervacijo imena. Dobite še 6 mesečno brezplačno uporaba spletnega poslovnega programa.
 2. Brezplačna izobraževanje: Poslovanje podjetja in Branje bilančnih poročil.
 3. Brezplačno kvartalno interno poročanje za vaše potrebe (preseki poslovanja).
 4. Brezplačno 30 minutno poslovno svetovanje – Mnogim podjetnikom s tem veliko olajšamo poslovanje na začetku svoje poslovne poti. Posvetite se svojemu delu mi pa vam bomo svetovali za še uspešnejši začetek.
 5. Brezplačna objava na naših spletnih straneh.

Klasificiranje storitev knjigovodstva in računovodstva

(izkaz poslovnega izida, bilanca stanja)

Knjiženje

 1. kontiranje in knjiženje v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi
 2. analitična evidenca kupcev in dobaviteljev
 3. vodenje blagajne
 4. RS

 

Obračun plač in drugih izplačil fizičnim osebam ter prispevkov za zasebnike

 1. obračun plač za zaposlene
 2. mesečni obračun prispevkov za zasebnika
 3. obračun drugih izplačil fizičnim osebam ( podjemna pogodba, najemnine,… )

 

Obračun osnovnih sredstev

 1. analitična evidenca osnovnih sredstev ( register osnovnih sredstev )
 2. letni obračun amortizacije osnovnih sredstev

 

Obračun davka na dodano vrednost in knjigovodstvo za potrebe obračunavanja DDV

 1. davčno knjigovodstvo v skladu s slovensko davčno zakonodajo
 2. vodenje davčnih knjig za DDV
 3. obračun DDV-ja

 

Poročanje na osnovi zakonodaje

 1. poročanje Agenciji za javnopravne evidence in storitve – AJPES
 2. poročanje Davčni upravi Republike Slovenije – DURS
 3. poročanje Banki Slovenije
 4. poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – ZPIZ
 5. poročanje Statističnem uradu – SURS

 

Izdelava računovodskih izkazov in davčnih obračunov

 1. bilanca stanja
 2. izkaz poslovnega izida
 3. izkaz gibanja kapitala
 4. izkaz finančnega izida
 5. priloge k bilanci stanja
 6. priloge k izkazu poslovnega izida
 7. uskupinjevanje računovodskih izkazov
 8. obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 9. obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti
 10. pojasnila in razkritja k izkazom

Druge storitve

 1. periodična poročila po želji naših strank
 2. izdelava finančnega plana ali analize
 3. priprava podlag za izdelavo aktov o računovodstvu
 4. priprava dokumentacije za različne potrebe
 5. sodelovanje pri inšpekcijskem in revizorskem pregledu
 6. Sodelovanje z bankami in odvetniki
 7. prijava davčnega zavezanca in sprememb podatkov v davčni register
 8. prijava potrebe po delavcu in prijava delavca v zavarovanje
 9. svetovanje za različne potrebe

 

ostalo

 1. Storitve vodenja temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 2. Storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 3. Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ
 4. Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 5. Vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov
 6. Obračun davka na dodano vrednost
 7. Storitve vodenja evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 8. Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 9. Izdelava davčne bilance
 10. Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja)