Funkcije nadzornih odborov/svetov

Uradna funkcija nadzornega odbora (dalje NO) je nadzor upravnega
odbora (dalje UO) in zastopa interes podjetja. Člane NO postavlja
skupščina delničarjev glede na volilno pravico. Večji lastniki
postavljajo v svoje zastopnike v NO s ciljem, da nadzirajo
poslovanje podjetja preko UO.

Pri svojem delu se srečujejo z množico podatkov, ki jim predočijo
UO in njihovi svetovalci. Iz tega morajo razbrati koristno
informacijo, da lahko pravilno odločajo.

Njihovo delo zaobsega:

 • najemanje UO (sklepanje pogodb z njimi, določitev pogojev in
  ciljev)
 • dopolnjevanje in sprejemanje poslovnega načrta (kratkoročni
  in dolgoročni načrti)
 • mesečni/kvartalni pregled poslovanja
  • finance – izkaz uspeha, denarni tok, bilanca stanja,
  • investicije/dezinvesticije,
  • prodaja – doseganje RVC,
  • marketing,
  • raziskave in razvoj,
  • proizvodnja, ipd.
 • obravnavanje splošnih in izrednih dogodkov poslovanja (spremembe
  regulative, krize, ipd.)
 • odločanje o poslovnih odločitvah, ki presegajo kompetence
  UO.
 • poroča in odgovarja Skupščini
  • potrjevanje letnega poročila (in revizijska poročila) kot
   javnega dokumenta za delničarje.
  • priprave in sklici skupščin.

 

Kaj dejansko potrebujejo člani NO

Jasne, razumljive in nedvoumne postopke in preglede poslovanja.
Ponujamo vam:

 • Agendo NO.
 • Zapisnike sestankov/kolegijev s sklepi.
 • Vzorce finančnih poročil.